ماه: ژانویه 2015

ت

شک نکنید که تنهایی نه یک حالت گذار، نه یک بیماری، نه یک حس زودگذر، نه یک همنشین موقت است که می آید و می رود. اینگونه هم نیست که بیاید و نرود. تنهایی نه می آید و نه می رود. تنهایی جزئی از ذات بشر است. شاید بشر جزئی از ذات تنهایی است. تنهایی از اول بوده، بعد آدم ها آمدند و رفتند. تنهایی اما مانده. همانطور که بوده. همانطور که خواهد بود.

پ.ن. یکی از صورت های تنهایی توضیح خویشتن به دیگرانی که از قضا نزدیک تر از نزدیک هستند، است. صورت ناگواری که لخت عریان نشان می دهد اگر توضیح ندهی، تنها میمانی. اگر توضیح بدهی و فرد بداند یا نداند که چه می گویی در سطحی دیگر تنها می مانی.

Advertisements